สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 304 คน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 26 มกราคม 2563 โดยกำหนดการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเนื้อหา (Content) ระหว่างวันที่ 15-27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2563  จำวน 16 ท่าน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ฝึกประสบการณ์ และระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy formulation) ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2