ชมรมครูคณิตศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพัฒนาครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT,O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้น สามัคคี ประธานชมรมครูคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน ได้รับความ อนุเคราะห์วิทยากรจากนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และครูชมรมคณิตศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3