พิธีเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  จัดอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจาก ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หรือ 5  จังหวัดละ  1  คน พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนละ  1 คน และ นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ ประถมศึกษา  จำนวน  16  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  188 คน ระหว่างวันที่  8-12 มกราคม 2563 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม  2563 ณ  เดอะไพน์  รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี

ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประธานเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี  2563 กล่าวว่า  สพฐ. เล็งเห็นความสำคัญของโครงการสภานักเรียน และให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมสภานักเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิตโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการทำงานและการเรียนรู้ในการอยู่รวมกับผู้อื่นได้ โดยการเคารพกฎ กติกา ของสังคม  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  โดยใช้หลัก  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และ ปัญญาธรรม  ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้  ครูได้รับการพัฒนา รวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

นางสาววัลลา   เรือนไชยวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สพฐ.  กล่าวว่า การอบรมสัมมนาสภานักเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย อันจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม โดยมีกลไกรและกระบวนการจัดการการมีส่วนร่วมในโรงเรียน อย่างสร้างสรรค์  ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎกติกา สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ