ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

วันที่ 9 -10 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อทบทวนการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ (AMSS++) ที่นำมาใช้อำนวยการ สนับสนุน ส่งเสริมในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาทักษะบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำมาใช้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายทองคำ มากมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษา การตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล การสื่อสาร อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ และส่งเสริมในการบริหารจัดการทั้งเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4