สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 สนามสอบ ได้แก่ 1.สนามสอบสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 3 ห้องสอบ และ 2.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จำนวน 7 ห้องสอบสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้สมัครสอบ ทั้งสิ้น 243 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านรอบแรก จะสอบแข่งขันรอบสอง ณ สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ขอขอบคุณนายประสิทธิ์  ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตที่อนุเคราะห์สถานที่จัดสอบแข่งขัน และขอขอบคุณผอ.หาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว และคณะครูโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ และขอขอบคุณ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ นางภาณินี  ศรีทัศน์ และนางสาวดอกไม้ ชินโคตร คณะศึกษานิเทศก์ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้