สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์/ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนการแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน อาทิ งานวันครูประจำปี 2563 การแข่งขันกรีฑา/กีฬานักเรียนจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เครดิตภาพ : นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย นักจัดการงานทั่วไป ข่าว: น.ส.กมลลักษณ์ ลอยพูน ประชาสัมพันธ์ สพม.3