ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย มูลเขียน อดีตผอ.สพม.34 และดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ใน 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ คุณภาพครู ครูภาพผู้บริหาร คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคุณภาพนักเรียน รวมทั้งการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาและ สพฐ. นอกจากนี้มีประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่าย , คณะกรรมการกต.ปน.และข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ข้อคำถามในการประเมินเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2