สพม.39 ประชุมชี้แจงหน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกกษา เขต 39 ประธานบริหารโครงการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดหน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 กำหนดฝึกประสบการณ์ในวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ