ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรร วิลาวัลย์) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรร วิลาวัลย์) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายภิรมย์  จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรร วิลาวัลย์) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
การขับเคลื่อนงาน กศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานสังกัด กศน. ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดและขับเคลื่อนกิจกรรม แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น การบริหารจัดการศึกษา จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการจัดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้