ยกย่องเชิดชูเกียรติครู รางวัล “ครูหัวใจทองคำ”ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 ได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลดีเด่น “ครูหัวใจทองคำ”ประจำปี พ.ศ.2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนางานตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน  ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  โดยดำเนินการคัดเลือก  5  สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค (2) ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อสรรหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง เป็นที่ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และทุ่มเทเสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงาน ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป โดยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 แก่ผู้ผ่านการประเมินคัดเลือก จาก 5 สาขา จำนวน 625 คน ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ซึ่ง นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

ภาพถ่ายโดย ครูปิยรัฐ  พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ##

ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์