งานวันครู ปี 2563 อำเภอภูเขียว

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและพบประผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี พิธีสงฆ์ กิจกรรมไหว้ครูอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำบูชาครู และมีงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู มีครูในอำเภอภูเขียว เข้าร่วมพิธีกว่า 800 คน // ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=19yfD3OJLu0R05a2INHPOqItG8i07RiPx