งานวันครูอำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและพบประผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี พิธีสงฆ์ กิจกรรมไหว้ครูอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำบูชาครู