สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมวิทยวรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ได้จัดการ “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2563
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นข้อเสนอปลดล็อคโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
3.เพื่อหาแนวทางการขยายผลและพัฒนาโรงเรียนพื้นนวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ
….ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางวัชกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 โรง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้