แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่

สพฐ.มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้งนี้สามารถติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศได้ ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ PM 2.5