สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอเทพสถิต

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ขัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการระดับสนามสอบอำเภอเทพสถิต โดยท่านประธานได้มอบ นโยบายและแนวทางในการดำเนินการบริหารการสอบ O-NET และ     อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้เข้า ใจและปฏิบัติในดำเนินการฯ ได้ครบถ้วนถูกต้องตาม ข้อกำหนดของ สทศ. วิทยากร นำโดยนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 และนายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนบัวบาน สามัคคี ซึ่งได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจข้อสอบอัตนัยของ สพฐ. ได้รับ ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ