สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 151 แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ก่อนเริ่มการประชุม 1) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 2) การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศโดยใช้ DLTV 3) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมฯ และเข้าวาระการประชุมฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 2 ท่าน และขอบคุณทุกฝ่ายทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ และประสบความสำเร็จ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อาทิ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดทำสมุดโทรศัพท์ ปี 2563 และแจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้, การแต่งกายชุดไทยตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งการร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ปี 2563 ของจังหวัดลพบุรี ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 มกราคม 2562 มีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ร่วมกับโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งว่า กรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 ในสาระสำคัญ, หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การรับเงิน การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์โครงการ ตามระเบียบกฎหมาย การควบคุมและรายงานผล), กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งการบริหารจัดการสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562, การบริหารจัดการสอบและการแต่งตั้งคณะกรรการประจำสนามสอบผ่าน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, การบริหารจัดการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, การจัดทำรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โชติรส เทียนดี