สพป.ลพบุรี เขต 1>รับชมการประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสหรัฐ คงมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ผ่านช่อง OBEC Channel เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 และได้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียนของทุกแห่งในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 รับชมผ่านระบบ Tele Conference ทาง  https://www.youtube.com/watch?v=Ydkdg5Huj2Q ณ โรงเรียนนั้น ประกอบกับให้มีการลงชื่อการเข้าประชุม พร้อมบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ ส่งมาที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานการประชุมส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)