พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ ซี.ซี.เอฟ

๑๓ โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคี ระหว่าง มูลนิธี ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน และโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๓ โรงเรียน อำเภอบ้านด่าน จำนวน ๕ โรงเรียน และอำเภอชำนิ จำนวน ๕ โรงเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนจากโครงการให้แก่โรงเรียนที่ได้รับเงินทุน ๑๓ โรงเรียน ในจังหวัดบุรีรัมย์ทราบ ดังนี้ โครงการเยาวชนรู้รักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชีวิตที่ปลอดโรค โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน  กิจกรรมธนาคารขยะ และกิจกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อแหล่งน้ำในโรงเรียน รวมงบประมาณ  ที่ได้รับทั้งสิ้น จำนวน ๔๘๔,๘๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ใน ๔ อำเภอ คือ อำเภอชำนิ อำเภอบ้านด่าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอพุทไธสง งบประมาณมาจากเงินบริจาคของสาธารณชน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ระดมทุนผ่านโครงการอุปการะเด็ก ดังนั้นการใช้จ่ายเงินทุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมขึ้นมาในวันนี้