สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร PSC

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบ และนำเข้าข้อมูลครู และบุคลากร (P-School Checking Program) เพื่อให้ข้อมูลครู และบุคลากรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา และการบริหารงบประมาณของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีครู ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 127 คน ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2