สพป.ยะลา เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูล (P-School Checking Program) สำหรับครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน

  วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นางจิราภรณ์ หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากนายโกมุท รุยอ่อน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูล (P-School Checking Program) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านงบประมาณ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 40 คน สำหรับในการอบรมครั้งนี้ มีนายกฤษกร แดเบาะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และนายปารเมศ โพธิศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการใช้และติดตั้งโปรแกรม PSC พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดให้ง่ายต่อการนำข้อมูลเข้าระบบ และเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงสามารถรายงานผลข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล รายชื่อ ทะเบียนประวัติ ของบุคลากรทั้งโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 หากมีปัญหาการใช้งาน หรือไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ให้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โทรศัพท์ 073232443 ต่อ 110

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/สันติ ภาพ