จุดภาคเหนือ การอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM)

ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการนิเทศก์ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด 8 หลักสูตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านวิทยาการคำนวณ จำนวน 121 คน จาก 53 เขตพื้นที่การศึกษา จัดระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2563 ณ  โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก