เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” และยังกำหนดไว้ด้วยว่านักเรียนต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ และทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ก็จำเป็นต้องอาศัย“เทคโนโลยีดิจิทัล” มาเป็นเครื่องมือ กอรปกับ“เทคโนโลยีดิสรัปชั่น” และ “เทคโนโลยี5 G”จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนในสังคม รวมไปถึงครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด คงต้องถามตัวเองว่าเราก้าวตามทันหรือไม่ ดังนั้นเราคงต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิด และกระบวนการทำงาน ให้ก้าวทันเทคโนโลยีดังกล่าว

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดหวังว่าเราต้องมีแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแผนหลักด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ระยะ ๓ ปี เพื่อนำไปสู่การบริหารงานในภาครัฐ  สำหรับตอบสนองพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมไปถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  และการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอฝากความหวังไว้ในการประชุมครั้งนี้ 2 เรื่อง คือ ขอให้ทุกคนจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ ให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้ง ประการที่สอง คือ อีกไม่นานประเทศไทยจะเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล จึงขอให้พวกเราในฐานะบุคลากรของรัฐ และเป็นบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาตนเอง ตามเทคโนโลยีให้ทัน และปรับตัวเองให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมๆ กัน