สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.00-12.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูในสังกัด เข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ บริเวณชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีพิธีเปิดนิทรรศการ โดยศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พระสงฆ์ 9 รูป นั่งประจำอาสนะ ต่อด้วย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พระเทพเสนาบดี (เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี) แสดงสัมโมทนียกถา ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เป็นผู้อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ นายยืนยง จิรัฎฐิติกาล ครูอาวุโสนอกประจำการ เป็นผู้กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะและนำเชิญชวนผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 1 นาที ต่อด้วย นายจารึก ขึ้นทันตา ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงานต่อประธานในพิธี และประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และมีผู้ได้รับรางวัลสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ดังนี้

  1. รางวัล OBEC AWARD ระดับชาติ สังกัด สพฐ. จำนวน 3 คน คือ นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคู, นางวิชุดา หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้, นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ)
  2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน คือ นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
  1. รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน คือ นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  2. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข โล่เกียรติคุณ ประเภทสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเทพอำไพ “เกสรประชานุกูล”
  3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข โล่เกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน จำนวน 1 คน คือ นางวีณา บุญส่งศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
  4. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข โล่เกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน คือ นางสุนีย์ ไพรี โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก นางอรัญญา ทองทาสี โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน นางนงลักษณ์ ทุมาภา โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 นางสาวจันทิมา ผลอินทร์ โรงเรียนบ้านคลองเกตุ นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัย โรงเรียนบ้านท่าม่วง นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านพุม่วง นายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม นางสาวนพวรรณ ปามุทา โรงเรียนวัดเขาวงกฎ ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช โรงเรียนวัดเทพอำไพ “เกสรประชานุกูล” นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร โรงเรียนวัดบ้านทราย “ทองดำผดุงราษฎร” นางสาวจิตติมา ธรรมราชา โรงเรียนวัดรัตนาราม นางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ หร่ายรา โรงเรียนวัดอัมพวัน นางรัตณา สุนันทวนิช โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
  5. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข โล่เกียรติคุณ ประเภทครู จำนวน 39 คน คือ โรงเรียนโคกสำโรง จำนวน 6 คน โรงเรียนชุมชนบ้านหินปัก จำนวน 2 คน โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จำนวน 3 คน โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134 จำนวน 5 คน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านดาบ จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก จำนวน 3 คน โรงเรียนบ้านท่าม่วง จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านสระเตย จำนวน 3 คน โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จำนวน 2 คน โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 จำนวน 2 คน โรงเรียนพิบูลปัทมาคม จำนวน 1 คน โรงเรียนวัดเกตุ จำนวน 1 คน

และประธานในพิธี กล่าวคำปราศรัย ลำดับต่อมา ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการประกวด “งามอย่างครู” กิจกรรมจับฉลากมอบรางวัล “ครูดีมีโชค” และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันครู และประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการในงานฯ เป็นอันเสร็จพิธี ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โชติรส เทียนดี