สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 28 มกราคม 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่มงาน ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบแนวทางการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39