สพฐ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 7 จำนวน 80 คน คณาจารย์ สจว.สปท. และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ มีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวม 4 เดือน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ

สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริตมีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานของตนเองที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานนำไปสู่ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ : นางชุติมา สารมะโน
ข่าว : นางสาวอัจฉรา ทั่งโม