สพป.นค.1 จัดกิจกรรม “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประธานดำเนินงาน ได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์พร้อมความเป็นมาของการจัดงานศิลปหัตถกรรม  แก่

ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”  ณ  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   การจัดงานศิลปหัตถกรรมในครั้งแรกจัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เด็กในสมัยนั้น ได้ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ที่เป็นทางเลี้ยงชีพ และได้ดำเนินการเรื่อยมา ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบท สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561” และให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค  โดยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 โดยแยกการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์  สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 15 กลุ่มเครือข่าย ตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนรวม กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ จำนวน  151  กิจกรรม  แยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 61  กิจกรรม  ระดับปฐมวัยจำนวน  2 กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 47 กิจกรรม และกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนรวม 41 กิจกรรม