สพม.19 รุดดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ทต.น้ำสวย จ.เลย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเทศบาลตำบาล (ทต.) น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จ.เลย เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งขยายผลโรงเรียนในสังกัด

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นำไปสู่การมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะ  ประกอบกับจังหวัดเลยมีคำขวัญที่ว่า ‘เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”  ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สพม.19 โดยกลุ่มอำนวยการ จึงจัดทำโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร สพม.19 ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งขยายผลการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายดงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายดงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย กล่าวว่า  เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตั้งอยู่บนเนินสลับกับที่ราบระหว่างเชิงเขา ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  2  บ้านเพีย  หมู่ที่ 8  บ้านซำพุ  หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน  และหมู่ที่ 7 บ้านวังแคน  โดยมีลำห้วยน้ำลาย  ห้วยซำพุ  ห้วยทราย ห้วยร่องลึกและห้วยนาน้ำมันไหลผ่านเขตเทศบาล  และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ภูผาล้อม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กวนผาล้อม” ที่เป็นชื่อของเทือกเขาหินปูนที่มีทิวทัศน์สวยงามและปกคลุมด้วยธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำและที่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก บนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ ดังนั้น ทางเทศบาลน้ำสวยจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมมากเป็นพิเศษ

 

………………………………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2469446153082116