รมว.ศธ. มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา ในการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 29 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 350 คน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ โดยผ่านการสื่อสารนโยบาย การหารือข้อราชการ และการติดตามการดำเนินงาน นับเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนกลางจะได้รับฟังข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนภาพการทำงานของพื้นที่ตามบริบท

ตนเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการประชุมเพื่อหารือข้อราชการในประเด็นต่างๆ และติดตามการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ข่าว : อัจฉรา
ภาพ : กำธร / วุฒิภัทร / ธวัชชัย