ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบไทยสุขภาพดี

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประเมินฯ ทั้งนี้ได้มีเครือข่ายเข้าร่วมต้อนรับกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโพนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่จาก สสจ. ชัยภูมิ ให้กำลังใจคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดี