โรงเรียนบ้านห้วยสาร สังกัด สพป.กระบี่ สร้างความตระหนักรู้ ให้นักเรียนรู้เท่าทันโรคไวรัสโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่

นางชดช้อย  นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร  อำเภอเขาพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า จากการที่โรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (CoV)  ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างออกมาจากเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ในภาคกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบทางเดินหายใจ กำลังระบาดทั่วโลก และลามมาถึงประเทศไทยแล้ว     โดยไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ทั้งในสัตว์และคน มีด้วยกันหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ก่อโรคในสัตว์ บางสายพันธ์ก่อโรคในคน โดยการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบด้วย  โรงเรียนบ้านห้วยสารจึงได้สร้างความตระหนักรู้ ให้นักเรียนรู้เท่าทันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า โดยคุณครูศศิธร  ชุมคง ผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยสาร ได้จัดบอร์ดเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และทราบถึงพิษภัยที่ควรป้องกัน และคุณครูประจำชั้นได้นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้และอธิบายการติดเชื้อ การแพร่เชื้อ การแพร่ระบาด และะการป้องกัน เพื่อให้รู้เท่าทันและรู้จักการป้องกัน พร้อมทั้งสามารถบอกต่อ ให้ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ ในชุมชนได้รับทราบเพื่อเตรียมป้องกันการติดเชื้อต่อไป