ขอรับฟังความคิดเห็นร่างครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 3 รายการ

ด้วย สพฐ. ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ ได้แก่

  1. กระดานไวท์บอร์ด (White Board)
  2. ตู้ลำโพงเคลื่อนที่
  3. ตู้เหล็กทรงสูงบานเลื่อนกระจก

บัดนี้ สพฐ. ได้จัดทำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังไฟล์ลิงค์นี้

ศธ04279-513-13พย61ร่างรายละเอียด DLTVพศ2562

ในการนี้ สพฐ. ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ จำนวน 3 รายการข้างต้น

โดยส่งความคิดเห็นผ่านทาง e-mail : ictobec@obecmail.obec.go.th  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561