สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) สอบวันที่ 1 – 2  กุมภาพันธ์ 2563
ดร.รตนภูมิ โนสุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อกำกับ ติดตามให้การดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ในครั้งนี้
การสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น ป. 6 มีสนามสอบ 29 สนาม และชั้น ม.3 มีสนามสอบ 22 สนาม วิชาสอบ 4 วิชา ได้แก่  1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร์  3) ภาษาอังกฤษ  4) วิทยาศาสตร์

ขอบคุณรูปภาพจาก : นายสวัสดิ์ จันทร์ตรงและตัวแทนศูนย์สอบฯ