สพม.3 ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และ นางสาวณัฐภัสสร โชตติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบหมายให้ นายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ ของสภานักเรียน ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการถ่ายทอดสด จาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านทางรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.หรือwww.obectv.tv  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ คือ 1.) การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2.)การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3.)การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม “Fake News” 4.) การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่งเสริมและผลักดันข้อคิดเห็น และกำหนดเป้าหมาย วางแผน กำหนดเวลา มอบนโยบายไปทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วภายในเดือนพฤษภาคม 2563