การนำเสนอการฝึกประสบการณ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘ ระยะที่ ๒ ณ ศูนย์ฝึก สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานนิเทศการนำเสนอการฝึกประสบการณ์
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๕ ท่าน
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘ ระยะที่ ๒
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ฝึกประสบการณ์ การศึกษาดูงานให้ศึกษานิเทศก์พี่ได้รับการแต่งตั้งทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน

ซึ่งฝึ