มอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา
โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการเรียนรวม โครงการสำคัญตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาในการสื่อสารได้ ณ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งหวัดกาฬสินธุ์