สพป.ตาก เขต 1ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(Coaching) ครั้งที่ 4

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายรวม น้อยวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอัญชัญ ครุธแก้ว ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(Coaching) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม และโรงเรียนเด่นวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดตาก