วันประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงานวันประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนท์” ประจำปีการศึกษา 2562 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท องค์กรที่มีคุณูปการต่อโรงเรียน องค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์” ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี