Cluster17 ดำเนินการจัดประชุมการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นนพื้นฐาน มอบหมายให้กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39