การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ สู่ 4 กลยุทย์ 16 จุดเน้น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ สู่ 4 กลยุทย์ 16 จุดเน้น พร้อมบรรยายเรื่องการยกระดับและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ในการนี้ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบุรี เขต 2 ร่วมบรรยายจุดเน้นที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ห้องเรียนคุณภาพ/การยกระดับการสอบ O-NET/การพัฒนาหลักสุตรปฐมวัย / การประกันคุณภาพภายนอก / การพัฒนาการอ่านการเขียน (กลุ่มสาระภาษาไทย) และมาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) ณ ห้องประชุม รร.บ้านคลอง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี