ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต  ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่องคำ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์