โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน คณะครู และนักเรียน กำจัดวัชพืชในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป