สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่มาตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ที่โรงเรียนวัดท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประเด็นทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย

 

ธาริณี ปัญญาวราภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1