ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐาน เขียนโปรแกรมและสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้ โดยผู้เรียนสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๗๖ คน และกลุ่มที่สนใจร่วมกิจกรรมอีก จำนวน ๑๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวิทวัส บุญลีลากุล วิศวกร ผู้ก่อตั้ง บริษัท      โปรไมโครเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนางสาวมัลลิกา สิริวรจรรยาดี กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright เป็นบอร์ดที่ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานของการเรียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรม ที่มีจุดเริ่มต้นจากโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพระหว่างความคิดเชิงตรรกะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ด Kid Bright โดยได้รับการออกแบบจากทีมวิจัยและพัฒนาของเนคเทค และ สวทช. ให้เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้การทำงานและการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดบอร์ด Kid Bright และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright ขึ้นนมาในครั้งนี้