กลุ่มลำปลายมาศ ๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนทุกช่วงวัย

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเกียรติศักดิ์  รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และนำความรู้ไปขยายผลโดยใช้นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายและอาศัยโรงเรียนเป็นฐานในการฝีกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วย FUNCTION TRAINING กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านตูบช้าง วิทยากร ดร.อมรเทพ  วันดี คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ และกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ นางจุฑามาศ  ซารัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก นางบัวลอย  ชุ่มกระโทก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนการอบรม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา