สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ RT

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องชาลวัน  สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)  ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 ภาคเช้าโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง วังทรายพูน วชิรบารมี รุ่นที่ 2 ภาคบ่ายโรงเรียนในสังกัดอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง สากเหล็ก เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซี่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด