สพฐ นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เวที ITMO 2019 และเวที IMSO 2019 จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังโอวาทและรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้กล่าวโอวาทแก่คณะผู้แทนนักเรียนไทยที่มาเข้าพบ โดยกล่าวชื่นชมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ขณะเดียวกันได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของ สพฐ. ซึ่งรับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

ทางด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวน 3 รอบ ได้แก่
1. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 มีนักเรียนสมัครสอบ 3 วิชา จำนวน 190,708 คน

2. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าแข่งขัน จำนวน 23,015 คน และ

3. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสาม ค่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ จำนวน 366 คน และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในเวทีโลกจำนวน 116 คน แบ่งเป็น 6 เวที ได้แก่

1. การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 6 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย จำนวน 2 รางวัล

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2562 Southeast Mathematics Olympiad 2019 (SMO 2019) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 3 รางวัล

3. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 South African International Mathematics Competition 2019 (SAIMC 2019) เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 23 รางวัล เหรียญทองแดง 13 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย 4 รางวัล

4. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม ณ สาธารณรัฐอินเดีย มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 8 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 7 รางวัล

5. การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2019 (IMSO 2019) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 10 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และได้รับรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ จาก เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี กรุงเทพมหานคร และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ จาก เด็กชายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

6. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Hanoi Open Mathematics Competition 2020 (HOMC 2020) จะเดินทางไปแข่งขันในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน

ขอขอบคุณ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา