สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ในการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ประกาศ คำสั่งและมาตรการของเขตพื้นที่การศึกษา ในการลดและคัดแยกขยะฯ โดยในส่วนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมรณรงค์ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ แทนถุงพลาสติก ทั้งนี้ สพฐ.มีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของการควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะใช้วิธีการประเมินโดยถ่ายทอดจากแนวทางการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเด็น ตัวชี้วัดที่ 2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เฉพาะในสำนักงาน) โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย.2563