ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ตรวจเยี่ยมห้องเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ตรวจเยี่ยมห้องเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายยงยุทธ  พรหมแก้ว พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการอ่าน การเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ตรวจเยี่ยมห้องเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน
เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก ๕ หมู่
ณ โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดกกาฬสินธุ์

โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์