ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 8 มาตรการเร่งด่วน และ 11 มาตรการระยะยาว รายละเอียดดังแนบ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ