ประธานคลัสเตอร์ 10 ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) ครั้งที่ 1/2563 วัตถุประสงค์เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทัน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในการนี้มี ผอ.สพท., ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานพัสดุ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี